REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin Strony Sprzedażowej Restauracji jesm.pl

Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kokusushi.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez firmę IMERETI SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. PODLEŚNA 37, 01-673 WARSZAWA, NIP 118-220-13-30, REGON 384724341, adres poczty elektronicznej: savlemaia196669@gmail.com, numer telefonu: 884764766 , która prowadząc działalność dokonuje w ramach sklepu sprzedaży dań na podstawie zamieszczonego na stronie Menu,, zwaną dalej Sprzedającym .

2. Świadczone usługi dotyczą sprzedaży potraw kuchni gruzińskiej. Sprzedaż odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Internetu.

3. Sklep internetowy jesm.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Serwis dostępny pod adresem: jesm.pl

II. Zamówienia.

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego na stronach WWW Sprzedającego gdzie kupujący ma do wyboru dwa sposoby realizacji zamówienia::

A. dostawa do klienta,,

B. odbiór osobisty z Restauracji przy ul. Łukowska 5A w Warszawie ,

Złożenie zamówienia prze z Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

2. Warunkiem realizacji zakupów jest złożenie zamówienia na kwotę minimum 20 zł.

3. Kupujący w chwili złożenia zamówienia akceptuje warunki dostawy zamieszczone na stronie internetowej w dziale dostawa .

4. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień telefonicznie pod numerem telefonu +48 884 764 766 .

5. Sprzedawca zastrzega,, iż zamówienia telefoniczne są przyjmowane od godziny 10 :00 do godziny 21:45 codziennie .

6 . Zamówienia telefoniczne są rejestrowane elektronicznie za zgodą Klienta.. Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją ze składania zamówienia .

7.. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e –mail, podany podczas procesu składania zamówienia , potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia. Te same informacje są widoczne również na stronie internetowej Restauracji jesm.pl. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży .

8. Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy:

 • towar jest tymczasowo niedostępny
 • podane przez Kupującego dane są niekompletne,, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości
 • Kupujący nie odebrał poprzedniego zamówienia
 • pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu

9 . Restauracja jesm.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub o późnienie w dostarczeniu zamówienia i tym samym realizacji zamówienia,, wynikające z zaistnienia siły wyższej,, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem ora z błędnie podanego przez Kupującego lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem na podany adres e – mail i/lub numer telefonu .

III. Dostawa i płatności.

1. Sprzedający, w czasie określonym Kupującemu podczas uzupełniania formularza zamówienia,, dostarcza towar pod wskazany adres zgodnie z danymi wprowadzonymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia.

2. Sprzedawca może również,, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia,, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia.. Wówczas Klient, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty. W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku .

3. W przypadku podania przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych do odbioru złożonego zamówienia uniemożliwiających dostarczenie zamówienia,, czy też w przypadku nieobecności Kupującego lub osoby uprawnionej do odbioru zamówienia w wyznaczonych w formularzu zamówienia godzinach,, kosztami dodatkowej dostawy wraz z kosztami dodatkowymi wykonania zamówienia zostanie obciążony Kupujący. Koszt ten będzie równy kosztowi dostawy przypisanemu najniższemu przedziałowi kwotowemu zamówienia plus wartość zamówienia..

4. Koszty dostawy zamówienia określone są w warunkach dostawy zamieszczonych na stronie internetowej jesm.pl w dziale dostawa oraz są naliczane automatycznie podczas wypełniania formularza zamówienia przy składaniu zamówienia..

5 . Kupujący ma do wyboru poniższe możliwości płatności :

 • Gotówką przy odbiorze
 • Kartą płatniczą przy odbiorze
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Kupujących składających zamówienia przez Internet,, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem
 • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl, Przelewy24.pl. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl, http://przelewy24.pl.
 • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl oraz Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
 • PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
 •  Przelewy24.pl – DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł.

6 . Ceny towarów znajdujące się na witrynie WWW Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT; Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz towaru, ale z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kupującego w sytuacji potwierdzonego już zamówienia.

7 . Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen,, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Warunki korzystania z cen rabatowych będą odpowiednio zamieszczane na stronie jesm.pl

8 . Do każdego zamówienia wystawian y jest paragon lub faktura .

9 . Wygląd rzeczywisty oferowanych dań może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na fotografiach zamieszczonych w serwisie..

IV. Reklamacje i zwroty.
 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym Restauracja Partnerska nie przystąpi do realizacji zamówienia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązuje się poinformować o tym Restaurację niezwłocznie po złożeniu zamówienia, ale nie później niż do momentu rozpoczęcia jego realizacji przez Restaurację Partnerską i w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Restauracja wyrazi na to zgodę. Poinformowanie Restauracji o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.
 3. Jeśli Klient dokonał zapłaty za pomocą płatności online, środki zostaną zwrócone przez Agenta niezwłocznie od momentu otrzymania od Restauracji Partnerskiej zlecenia zwrotu środków, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych.
 4. Adres: IMERETI SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. PODLEŚNA 37, 01-673 WARSZAWA, NIP 118-220-13-30, REGON 384724341, adres poczty elektronicznej: savlemaia196669@gmail.com, numer telefonu: 884764766
 5. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: IMERETI SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. PODLEŚNA 37, 01-673 WARSZAWA, NIP 118-220-13-30, REGON 384724341, adres poczty elektronicznej: savlemaia196669@gmail.com, numer telefonu: 884764766
 6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Stan na 2022-05-31

0
Zamówienie